Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

🇵🇱 branża ekonomiczno-administracyjna (EKA); załącznik nr 6 od strony 857

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży ekonomiczno-administracyjnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża handlowa (HAN); załącznik nr 11 od strony 1606

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży handlowej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Bankkaufmann/Bankkauffrau (IH) – bankier/bankierka
  • Zakres czynności: pozyskiwanie klientów i dbanie o dobre relacje z nimi; oferowanie usług i doradzanie klientom w sprawie kont i rodzajów płatności; opracowywanie zamówień klientów w ramach prowadzenia konta; tworzenie majątku przy pomocy różnych instrumentów oszczędzania i papierów wartościowych; informowanie klientów na temat ubezpieczeń i zabezpieczeń; oferowanie pożyczek konsumenckich i przygotowywanie sprawozdań finansowych; przygotowywanie i opracowywanie pożyczek budowlanych; informowanie na temat pomocy finansowych udzielanych przez państwo i skutków podatkowych; udział w finansowaniu przedsięwzięć i ocena ryzyka; wykorzystywanie instrumentów kontroli i sterowania handlowego; praca zorientowana na konkretny projekt; ocena procesów i zarządzanie punktami wspólnymi; korzystanie z umiejętności komunikacji i współpracy; korzystanie z technik rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji; stosowanie się do regulacji prawnych i polityki wewnętrznej firmy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w instytucjach kredytowych, w budowlanych kasach oszczędnościowych, w zakładach ubezpieczeń, w branżach zajmujących się zarządzaniem aktywami, oferowaniem usług consultingowych, doradztwem finansowym, inwestycyjnym i gospodarką mieszkaniową
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Buchhändler/Buchhändlerin (IH) – księgarz/księgarka
  • Zakres czynności: korzystanie ze specjalistycznych bibliografii i systemów wyszukiwania; wykorzystywanie uzyskanych informacji podczas obsługi klienta; zestawianie i prezentowania asortymentu; doradzanie klientom w kwestii literatury; sprzedaż książek, gazet i innych mediów w formie drukowanej lub cyfrowej; realizowanie zamówień w obszarze kultury; wykorzystywanie systemów zarządzania artykułami i wdrażanie koncepcji logistyki magazynowej; zamawianie i kupowanie produktów uwzględniając akcepty ekonomiczne; kontrola i zarządzanie procesami księgarskimi; wykorzystywanie różnych kanałów dystrybucyjnych; obserwowanie rynku; rozwój i wdrażanie konceptów marketingowych; podejmowanie środków zapewnienia jakości; wykorzystywanie specjalistycznych technik komunikacji i informacji podczas realizacji transakcji; praca nastawiona na sukces, zespół i klienta; wykorzystywanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych; kooperacja z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, a także z organizacjami międzybranżowymi; współpraca z autorami, wydawnictwami i antykwariatami oraz pośrednictwo w handlu książkami w ramach łańcucha wartości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w księgarniach, wydawnictwach, antykwariatach i w księgarniach internetowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann für Büromanagement/Kauffrau für Büromanagement (IH, öD) – specjalista/specjalistka ds. administracyjno-biurowych
  • Zakres czynności: organizowanie, koordynacja, przeprowadzanie i refleksja na temat procesów biurowych, związanych z zamówieniem lub projektem; kooperacja i komunikacja z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi; szukanie, opracowywanie oraz prezentowanie danych i informacji; tworzenie dokumentów tekstowych; tworzenie i dokumentacja stosunków konsumenckich; opracowywanie zamówień; wspieranie i dokumentacja zadań związanych z personelem; korzystanie z systemów rezerwacji i instrumentów rachunkowości; stosowanie się do ochrony danych; podejmowanie środków zapewnienia jakości; stosowanie się do przepisów prawnych; wykorzystywanie języka obcego.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach i zakładach różnej wielkości w zakresie ekonomii prywatnej i usług publicznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann für Dialogmarketing/Kauffrau für Dialogmarketing (IH) – specjalista/specjalistka ds. marketingu dialogowego
  • Zakres czynności: komunikacja i korespondencja ze zleceniodawcami i klientami; planowanie, organizacja, kontrola i dokumentacja kampanii i projektów; planowanie i przeprowadzanie rekrutacji, wdrażania, doboru i rozwoju personelu; kontrola i sterowanie realizacją projektów w perspektywie biznesowej, wykorzystując dane i zmienne kontrolne specyficzne dla call center; wykonywanie zadań przy wsparciu systemów informatycznych i komunikacyjnych; udział w przygotowywaniu ofert oraz w inicjowaniu i zawieraniu umów; kalkulacja ofert; prezentowanie i sprzedawanie klientom produktów lub usług zorientowanych na klienta; opracowywanie zapytań, zamówień i skarg od klientów i klientów; sprawdzanie realizacji zamówień za pomocą narzędzi zapewniania jakości; obserwacja rynku i konkurencji oraz udział w projektowaniu oferty usług.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w call center, w centrum serwisowym przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann für Marketingkommunikation/Kauffrau für Marketingkommunikation (IH) – specjalista/specjalistka ds. komunikacji marketingowej
  • Zakres czynności: doradzanie klientom w sprawie komunikacji marketingowej; obserwowanie i analizowanie rynku oraz konkretnych grup docelowych; tworzenie zintegrowanych konceptów komunikacji dla kampanii i działań indywidualnych; koordynowanie kombninacji komunikacyjnej i ocena jej skuteczności; wdrażanie kreatywnych strategii; organizowanie i kontrolowanie procesów tworzenia środków komunikacji; planowanie i kontrolowanie wykorzystania mediów i środków; zapewnianie jakości świadczonych usług; tworzenie podstaw umów w celu współpracy i nabywania praw i licencji; planowanie, kalkulowanie i kontrolowanie budżetu projektów oraz korzystanie z instrumentów controllingu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w agencjach, przedsiębiorstwach doradczych i u usługodawców oraz w dziale marketingu i komunikacji, w organizacjach non-profit i w instytucjach publicznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann für Versicherungen und Finanzen/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen – specjalista/specjalistka ds. ubezpieczeń i finansów
  • Zakres czynności: indywidualne doradzanie i oferowanie wsparcia klientom w różnych sytuacjach życiowych; analizowanie indywidualnych potrzeb klientów w związku z ubezpieczeniem, aktywami i emeryturą; demonstrowanie rozwiązań poprzez ubezpieczenia; doradzanie w sprawie ryzyka możliwego do ubezpieczenia: zabezpieczenie mieszkań i nieruchomości mieszkaniowych, wykonywania zawodu i rekreacji, mobilności i podróżowania, promocji zdrowia, zabezpieczenie na wypadek choroby, zabezpieczenie na starość, zabezpieczenie dochodów, renty rodzinnej oraz tworzenia majątku; tworzenie ofert rozwiązań ubezpieczeniowych dla klientów oraz stosowanie się przy tym do istotnych dla ubezpieczenia przepisów prawnych; analizowanie sytuacji finansowej klientów i tworzenie dla nich produktów inwestycyjnych; wspieranie klientów przy realizacji zleceń zakupu i sprzedaży; informowanie na temat państwowych i innych możliwości ubezpieczenia i finansowania; oferowanie dodatkowych usług; regulowanie odszkodowań i świadczeń; zorientowana na wykonanie projektu praca w zdigitalizowanej branży ubezpieczeniowej; ocena procesów i interfejsów oraz uwzględnianie skutków, w szczególności dotyczących ekonomiczności i rentowności; dysponowanie kwalifikacjami w co najmniej jednym z następujących obszarów: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zdarzeniami ubezpieczeniowymi, zabezpieczenie klientów biznesowych przed ryzykiem, ekonomiczna praca w sprzedaży oraz procesy cyfryzacji w branży ubezpieczeniowej.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach ubezpieczeń, w sektorze usług finansowych, a także samodzielnie jako pośrednik/pośredniczka
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Kaufmann im E-Commerce/Kauffrau im E-Commerce (IH) – specjalista handlowy/specjalistka handlowya ds.handlu elektronicznego
  • Zakres czynności: opracowywanie i rozwijanie asortymentu towarów i usług; ocenianie, wdrażanie i rozwijanie kanałów dystrybucji w sprzedaży elektronicznej; zarządzanie portalami i sklepami internetowymi oraz wsparcie przy zamówieniach; wdrażanie sprzedażowych instrumentów sterowania i kontroli w handlu internetowym; tworzenie interfejsów wraz z innymi kanałami dystrybucji; ocena i wybór kanałów komunikacji; tworzenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji; przygotowywanie i przeprowadzanie działań marketingu internetowego; nawiązywanie i realizowanie umów o świadczenie usług oraz zakup produktów; ocenianie i wdrażanie różnych systemów płatności; stosowanie się do przepisów prawnych w zakresie handlu elektronicznego; korzystanie z metod pracy zorientowanych na wykonanie projektu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach sprzedających towary i usługi przez internet
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann im Einzelhandel/ Kauffrau im Einzelhandel (IH) – specjalista handlowy/specjalistka handlowa ds. handlu detalicznego
  • Zakres czynności: oferowanie i sprzedawanie towarów i usług; informowanie klientów i doradzanie im wykorzystując wiedzę na temat towarów, również w języku obcym; obsługa i rozliczanie kasy oraz realizowanie płatności; udział w tworzeniu asortymentu; określanie zapotrzebowania na towary; pozyskiwanie towarów; umieszczanie i prezentowanie towarów w przestrzeni sprzedażowej; udział w działaniach promocyjnych; dbanie o zapasy magazynowe i kontrolowanie ich; udział w przyjęciu i kontroli towaru, w procesach logistycznych przedsiębiorstwa oraz we wdrażaniu wielokanałowej strategii; oznaczanie i przechowywanie towarów; ocena statystyk i danych w celu kontroli sukcesu; udział przy planowaniu i organizacji procesów pracy; planowanie personelu we własnym obszarze pracy; praca zorientowana na klienta, zespół i proces; wykorzystywanie technik informacji i komunikacji; branie pod uwagę aspektów ekonomicznych; posiadanie dodatkowych kwalifikacji w jednym z następujących obszarów: zapewnienie dostępności towaru, doradzanie klientom, dane systemowe kas fiskalnych, obsługa klientów, reklama i promocja sprzedaży; posiadanie dodatkowych kwalifikacji w jednym z następujących obszarów: doradzanie klientom w złożonych sytuacjach; zdobywanie towarów, kontrola zapasu towarów, kierownictwo i kontrola handlowa; środki marketingowe, sprzedaż elektroniczna, zarządzanie personelem i jego rozwój, przygotowywanie niezależności biznesowej.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach handlowych różnej wielkości, rodzaju i asortymentu lub samodzielnie jako sprzedawca
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Servicefachkraft für Dialogmarketing (IH) – serwisant/serwisantka ds. marketingu dialogowego
  • Zakres czynności: komunikacja i korespondencja z klientami przy jednoczesnym użyciu systemów informacji i komunikacji; opracowywanie zapytań klientów, zleceń i reklamacji; analizowanie zapotrzebowania; doradzanie klientom i proponowanie rozwiązań; używanie środków retorycznych i technik prowadzenia rozmowy odpowiednich do sytuacji; zorientowane na klienta prezentowanie i sprzedawanie produktów i usług; aktywne nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami i interesantami; udział w przygotowywaniu projektów; przeprowadzanie projektów w zespole i dokumentacja ich wyników; uwzględnianie konkretnych liczb i parametrów w celu kontroli projektu; korzystanie z baz danych; zabezpieczanie i ochrona danych; korzystanie z przepisów prawnych i ochrony danych osobowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w call center, centrach serwisowych w branży przemysłowej, handlowej i usługowej oraz w innych jednostkach organizacyjnych zorientowanych na dialog
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Verkäufer/ Verkäuferin (IH) – sprzedawca/sprzedawczyni
  • Zakres czynności: oferowanie i sprzedawanie towarów i usług; informowanie i doradzanie klientom przy wykorzystaniu wiedzy na temat towarów, również w języku obcym; umieszczanie i prezentowanie towarów w przestrzeni sprzedażowej; udział w działaniach promocyjnych; kontrolowanie i dbanie o zapasy magazynowe; udział w przyjęciu i kontroli towaru; udział w procesach logistycznych przedsiębiorstwa; oznaczanie i przechowywanie towarów; wykorzystywanie liczb i danych; praca zorientowana na zespół, klienta i proces; korzystanie z technik komunikacji i informacji; branie pod uwagę aspektów ekonomicznych; posiadanie dodatkowych kwalifikacji w jednym z następujących obszarów: zapewnienie dostępności towaru, doradzanie klientom, dane systemowe kas fiskalnych, obsługa klientów, reklama i promocja sprzedaży.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach handlowych różnej wielkości, rodzaju i asortymentu
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

 • 🇩🇪 eVideo Am Arbeitsplatz (w miejscu pracy) – cyfrowe narzędzie do nauki stworzone przez ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS Berlin-Brandenburg e. V. przedstawia umiejętności typowe dla tego miejsca pracy