Plan praktyk w firmie

Plan praktyk służy jako przegląd zadań przewidzianych dla praktykanta i ma na celu ułatwienie ich realizacji.

Dostarcza on również informacji na temat przebiegu praktyk poprzez podanie chronologii najważniejszych etapów praktyki. W tym celu przedstawione są zakresy zadań, procesy robocze oraz, w razie potrzeby, metody nauczania/uczenia się. W ten sposób jasne stają się też kryteria oceny prakytki.

Curriculum

Ważny jest plan nauki (niezależnie od rodzaju praktyki zagranicznej), który umożliwi uczestnikom ustrukturyzowanie ich celów i efektów kształcenia/uczenia się w trakcie praktyki. Uczestnicy powinni być również zaangażowani w opracowanie harmonogramu, tak aby dla każdego z nich został opracowany indywidualny plan nauki.

Umowa o praktykę

Pisemna umowa pomiędzy pracodawcą a praktykantem w celu odbycia praktyki w celach szkoleniowych / orientacji zawodowej stwarza wzajemne bezpieczeństwo prawne i zapobiega potencjalnym punktom spornym od samego początku. Umowa o staż reguluje:

  • początek, czas trwania i zakres pracy
  • dzienny czas pracy
  • poziom wynagrodzenia
  • czas trwania urlopu
  • wynagrodzenie za nadgodziny
  • przypadek choroby
  • warunki rozwiązania umowy.

Podczas prakytki należy przestrzegać zwykłych przepisów dotyczących czasu pracy w przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że efekt uczenia się zmniejsza się wraz z czasem trwania praktyki. Należy zatem skoncentrować się na uczeniu się nowych umiejętności, a nie na wykonywaniu rutynowych zadań.

Wynagrodzenie

Nie ma ogólnego prawa do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyk, jednak wiele przedsiębiorstw wypłaca wynagrodzenie w bardzo różnej wysokości.

Ponadto od 2015 r. obowiązuje w Niemczech minimalne wynagrodzenie za staż , choć nie zawsze ma ono zastosowanie. Minimalna płaca nie musi być wypłacana za obowiązkową praktykę a za pracę wolontariacką tylko wtedy, gdy wolontariat trwa dłużej niż trzy miesiące. W przeciwnym razie staże zazwyczaj nie są w ogóle opłacane lub są opłacane w bardzo niewielkim stopniu. Aby dowiedzieć się, czy staż spełnia wymogi dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych stworzyło specjalną stronę informacyjną.

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy dla młodych

Obcokrajowców obowiązuje przy podjęciu praktyk następująca ustawa: ArbSchG, a w wieku poniżej 18 lat: JArbSchG.

Czas pracy regulowany jest w następujący sposów:

  Poniżej 15 lat
15-17 lat
od 18 lat
Czas pracy
max. 7 godzin dziennie/ max. 35 godzin w tygodniu max. 8 godzin dziennie / max. 40 godzin w tygodniu 8 h – max. 10 h dziennie
Przerwy 4,5 h – 6 h  = 30 min.

> 6 h = 60 min.

4,5 h – 6 h = 30 min..

> 6 h = 60 min.

>6 h – 9 h = co najmniej 30 min.

> 9 h– 10 h = co najmniej 45 min

Ubezpieczenie

Wszystkim zagranicznym praktykantom zaleca się, aby poinformowali się dokładnie we właściwej kasie chorych (w ojczyźnie albo w Niemczech) jakie świadczenia będą uwzględnione przez ubezpieczenie, ponieważ istnieje wiele różnic w systemach krajowych.W przypadku niektórych świadczeń zeleca się zawarcie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Broszura „Sicher im Ausland!”  –  informacje o ustawowej ochronie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów szkół zawodowych w czasie wyjazdów zagranicznych