Zawody w Polsce

W Polsce obowiązuje ?? Rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Cz. U. poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Ta kategoria obejmuje następujące branże:

26) ?? branża spedycyjno-logistyczna (SPL) załącznik nr 26 od strony 3460

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

29) ?? branża transportu drogowego (TDR) załącznik nr 29 od strony 3887

30) ?? branża transportu kolejowego (TKO) załącznik numer 30 od strony 3931

31) ?? branża transportu lotniczego (TLO) załącznik nr 31 od strony 4054

32) ?? branża transportu wodnego (TWO) załącznik nr 32 od strony 4105

Zawody w Niemczech

W Niemczech obowiązuje nowelizacja Ustawy o kształceniu zawodowym z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 1. April 2005). Cele, treść i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży: