Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

🇵🇱 branża spedycyjno-logistyczna (SPL); załącznik nr 26 od strony 3460

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża transportu drogowego (TDR); załącznik nr 29 od strony 3887

 

🇵🇱 branża transportu kolejowego (TKO); załącznik numer 30 od strony 3931

 

🇵🇱 branża transportu lotniczego (TLO); załącznik nr 31 od strony 4054

 

🇵🇱 branża transportu wodnego (TWO); załącznik nr 32 od strony 4105

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (IH) – specjalista/specjalistka ds. usług kurieskich, pocztowych i ekspresowych
  • Zakres czynności: planowanie kolejności dostaw i dostarczanie przesyłek; sortowanie i przygotowywanie przesyłek do dalszej wysyłki; monitorowanie przesyłek; przyjmowanie zamówień; przyjmowanie i rozliczanie płatności; opracowywanie dokumentacji wysyłki; informowanie klientów na temat usług oferowanych przez firmę; poznawanie potrzeb klientów i prowadzenie stosownej komunikacji; podejmowanie środków zapewnienia jakości; korzystanie z systemów informacji i komunikacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem przesyłek, praca w obszarze przyjmowania zamówienia, przeładunku i doręczania towarów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachkraft für Lagerlogistik (IH) – specjalista/specjalistka ds. logistyki magazynowej
  • Zakres czynności: udział w procesach logistycznego planowania i organizacji; przyjmowanie towarów i sprawdzanie przesyłek na podstawie dokumentów towarzyszących; transportowanie i przekazywanie towarów do miejsca przeznaczenia; pakowanie, sortowanie i przechowywanie towarów spełniając wymogi i stosując się do przepisów ekonomicznych i magazynierskich; przeprowadzanie kontroli inwentaryzacji i dbanie o nią; kompletacja i pakowanie towarów do wysyłki i zbieranie ich do kontenerów; oznaczanie, podpisywanie i zabezpieczanie przesyłek zgodnie z przepisami ustawowymi; tworzenie wykazów załadunkowych/list towarowych, stosując się do przepisów; ładowanie i przechowywanie przesyłek w środku transportu na podstawie dokumentów towarzyszących, stosowanie się do procedur; udział przy tworzeniu planu podróży; planowanie, organizowanie i nadzorowanie użycia środków finansowych i narzędzi pracy; wykorzystywanie systemów komunikacji i informacji, oprogramowania standardowego i związanego z miejscem pracy; komunikacja i kooperacja z poprzedzającymi i następującymi obszarami działania; wykorzystywanie nieojczystego języka fachowego; udział w podejmowaniu środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach przemysłu, handlu i spedycji oraz u innych logistycznych usługodawców
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen/Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (IH) – specjalista/specjalistka handlowy/a ds. usług kurierskich, pocztowych i ekspresowych
  • Zakres czynności: planowanie i organizowanie przewozu (w tym pakowania przesyłki), a także innych usług logistycznych uwzględniając przepisy prawne, ekonomiczność i ochronę środowiska; planowanie, kontrolowanie i nadzorowania współpracy osób zaangażowanych w wykonanie usługi oraz zapewnienie przebiegu informacji; opracowywanie ofert; sprzedaż usług i przyjmowanie zleceń; opracowywanie zagadnień związanych z personelem; ustalanie potrzeb klientów; doradzanie klientom i udzielanie im informacji (również w języku obcym); obserwowanie rynku i udział w rozwoju oferty usług; wdrażanie celów jakościowych; podejmowanie działań w przypadku niewykonania usługi i opracowywanie reklamacji klientów; przeprowadzanie kalkulacji i kontroli; wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem przesyłek, praca w obszarze przyjmowania zamówienia, przeładunku i doręczania
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung (IH) – specjalista/specjalistka handlowy/a ds. spedycji i usług logistycznych
  • Zakres czynności: planowanie i organizowanie wysyłki towaru, jego pakowania i przechowywania, a także dalszych usług związanych z logistyką, uwzględniają przepisy prawne i ochronę środowiska; kontrola i nadzorowanie współpracy osób i podmiotów zaangażowanych w łańcuchy logistyczne; korzystanie z możliwości połączenia przesyłek w większe jednostki ładunkowe; dostarczanie ubezpieczenia; uwzględnianie przepisów celnych i zewnętrznych; wykorzystywanie technologii komunikacji i informacji; zdobywanie i udostępnianie informacji; korespondencja i komunikacja z zagranicznymi partnerami biznesowymi i klientami w języku angielskim oraz opracowywanie anglojęzycznych dokumentów; ustalanie potrzeb klientów; doradzanie klientom i ich obsługiwanie; ustalanie i ocenianie usług rynku transportowego i logistycznego; kalkulowanie cen; opracowywanie ofert i przygotowywanie kontraktów; opracowywanie reklamacji i zgłoszeń klientów i wypłacanie odszkodowań; przeprowadzanie transakcji płatniczych; udział w ustalaniu kosztów i przychodów oraz ich kontrola; obserwowanie rynku i udział w rozwoju oferty usług przedsiębiorstwa; udział w budowaniu sieci przewozu i dostawy towarów; praca nad rozwijaniem koncepcji logistycznych; samodzielne wykonywanie zadań zgodnie z instrukcjami przedsiębiorstwa i przepisami prawnymi.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem przesyłek
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Eisenbahner im Betriebsdienst/Eisenbahnerin im Betriebsdienst – FR Fahrweg (IH)
 • 🇩🇪 Eisenbahner im Betriebsdienst/Eisenbahnerin im Betriebsdienst – FR Lokführer und Transport (IH) – pracownik/pracowniczka kolei – maszynista/maszynistka i transport
  • Zakres czynności: rozumienie całego systemu kolei; posiadanie fachowej wiedzy w zakresie infrastruktury i obsługi taboru; prowadzenie pociągu i przeprowadzanie prac manewrowych w warunkach zwyczajnych oraz przy nieprawidłowościach i usterkach; kontrola pojazdu przed wyjazdem i po przejeździe; znajomość podstaw korzystania z pojazdów, personelu i transportu; podejmowanie środków zapewnienia jakości; stosowanie się do systemów zarządzania bezpieczeństwem; korzystanie z technik komunikacji technicznej; przeprowadzanie rozmów z klientami.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach kolejowego transportu ludzi i towarów
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik (IH, öD) – specjalista/specjalistka ds. techniki transportowej i drogowej
  • Zakres czynności: wykonywanie czynności związanych z obliczaniem, konstruowaniem, szkicowaniem, zarządzaniem i sprzedażą samodzielnie lub we współpracy z innymi; praca manualna oraz przy zastosowaniu technik komunikacji, telematyki oraz przetwarzania danych i informacji; stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, ochrony środowiska i przepisów techniki transportu i budowy dróg; przeprowadzanie prac pomiarowych; przedstawianie planów placu budowy i profilu terenu; gromadzenie, ocena i prezentowanie danych; konstruowanie i obliczanie przebiegu ulic oraz ruchu drogowego; projektowanie planów przebiegu ulic, ścieżek rowerowych i chodników, rozmieszczenia budynków i obiektów transportu publicznego; obliczanie poziomu natężenia hałasu i planowanie działań mających na celu jego redukcję; planowanie instalacji mających na celu odwadnianie ulic; uwzględnianie specjalistycznych tekstów odnośnie gospodarowania gruntami, budowy miast i ochrony przed immisją; opracowywanie dokumentów w celu pozyskania prawa budowlanego; przygotowywanie przetargów robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów; udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prac budowlanych oraz obliczanie robót budowlanych; praca w organizacji technicznej zakładu oraz nad utrzymaniem i nadzorem nad infrastrukturą drogową i budynkami; sporządzanie planów rozmieszczenia przeprowadzanych konserwacji dróg; planowanie i prezentowanie wyposażenia ulic i transportu; opracowywanie i prezentowanie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz z zarządzaniem ruchem; zbieranie danych o stanie ulic i transportu oraz ich ocena w systemach dotyczących dróg.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w państwowych urzędach ruchu drogowego, w departamentach ubranistyki, w biurach projektowych i firmach budowlanych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Fachlagerist/Fachlageristin (IH) – magazynier/magazynierka
  • Zakres czynności: przyjmowanie towarów; kontrola dostawy na podstawie dokumentów towarzyszących; transportowanie i przekazywanie towarów do miejsca przeznaczenia; rozpakowywanie i sortowanie towarów; magazynowanie towarów zgodnie z wymogami i zasadami komercyjnymi, stosując się do przepisów magazynierskich; przeprowadzanie kontroli, kompletacji i pielęgnacji; pakowanie towarów i przesyłek; zbieranie towarów do jednostek ładunkowych; oznaczanie, podpisywanie i zabezpieczanie przesyłek zgodnie z wymogami prawnymi; ładowanie i przechowywanie przesyłek w środkach transportu na podstawie dokumentów towarzyszących; stosowani się do procedur; korzystanie i dbanie o sprzęt roboczy oraz środki finansowania; wykorzystywanie systemów informacji i komunikacji oraz oprogramowania związanego z miejscem pracy; praca zorientowana na klienta, koordynacja w grupie; stosowanie się do przepisów BHP, ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej; udział w działaniach mających na celu zapewnienie jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach przemysłu, handlu i spedycji oraz u usługodawców w zakresie logistyki
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann im Eisenbahn- und Straßenverkehr/ Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr (IH) – specjalista/specjalistka handlowy/a ds. transportu kolejowego i drogowego
  • Zakres czynności: ustalanie przebiegu dróg, środków transportu oraz połączeń, organizowanie transportu i łańcuchów transportowych, biorąc pod uwagę ekonomiczny i ekologiczny punkt widzenia; opracowywanie umów przemysłowych stosując się do przepisów prawych i umownych; obliczanie cen dla transportu międzynarodowego i w obrębie kraju; praca w planowaniu produkcji i tworzenie rozkładu jazdy; udział w planowaniu i wdrażaniu zmian w przebiegu procesów transportowych i wynikającej z nich infrastruktury (np. pojazdy, warsztaty, obsługa kontenerów, sieci kolejowe), biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne i logistyczne; udział w analizowanie rynku i konkurencji w celu przeprowadzenia działań marketingowych oraz w celu ich oceny; ustalanie potrzeb klientów; doradzanie i wsparcie klientów; opracowywanie odpowiednich ofert i sprzedawanie usług oferowanych przez przedsiębiorstwo; opracowywanie reklamacji i ich rozstrzyganie; korzystanie z obcojęzycznych dokumentów zawierających kluczowe informacje dla zakładu; korespondencja i komunikacja z klientami w języku obcym; udział w obliczaniu kosztów i rachunkowości oraz w controllingu; wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem materiałami i zamówieniami; realizowanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi; doradzanie współpracownikom; opracowywanie zadań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (prowadzenie akt osobowych i stosowne udzielanie do nich wglądu, rozliczanie wynagrodzeń i składek socjalnych, rejestracja czasu pracy) oraz planowanie personelu.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach oferujących kolejowe i drogowe usługi transportowe i infrastrukturalne
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Schifffahrtskaufmann/ Schifffahrtskauffrau – FR Trampfahrt, (IH) – specjalista/specjalistka handlowy/a ds. transportu morskiego – żegluga trampowa
  • Zakres czynności: analizowanie rynku transportowego i ładunkowego; opracowywanie oferty usług zgodnie z warunkami panującymi na rynku; planowanie i kontrolowanie transportu towarów drogą morską; obliczanie kosztów i prezentowanie wyników; organizowanie odprawy statku w porcie; opracowywanie dokumentów związanych ze statkiem i ładunkiem; opracowywanie zgłoszeń dotyczących szkód i spraw ubezpieczeniowych; realizacja procesów biznesowych w języku angielskim; lokalizowanie i przypisywanie ładunków do statków i statków do ładunków; zapewnianie i dokonywanie umów czarterowych i wycieczkowych; planowanie transportu ładunków wielkogabarytowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się żeglugą trampową i liniową oraz u maklerów statków
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Schifffahrtskaufmann/ Schifffahrtskauffrau – FR Linienfahrt (IH) – specjalista/specjalistka handlowy/a ds. transportu morskiego – żegluga liniowa
  • Zakres czynności: analizowanie rynku transportowego i ładunkowego; opracowywanie oferty usług zgodnie z warunkami na rynku; planowanie i kontrolowanie transportu towarów drogą morską; obliczanie kosztów i prezentowanie wyników; organizowanie odprawy statku w porcie; opracowywanie dokumentów związanych ze statkiem i ładunkiem; opracowywanie zgłoszeń dotyczących szkód i spraw ubezpieczeniowych; realizacja procesów biznesowych w języku angielskim; informowanie klientów na temat rozkładów jazdy i stawek frachtowych; dokonywanie rezerwacji dla ładunków drobnicowych; dysponowanie kontenerami w transporcie intermodalnym; organizowanie przebiegu ładowania.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach zajmujących się żeglugą trampową i liniową oraz u maklerów statków
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Servicekaufmann im Luftverkehr/ Servicekauffrau im Luftverkehr (IH)– specjalista/specjalistka ds. usług w transporcie lotniczym
  • Zakres czynności: koordynowanie odprawy samolotów; odprawianie pasażerów oraz udział w ich boardingu; doradzanie pasażerom i opieka nad nimi z uwzględnieniem potrzeb danych kategorii osób oraz specyfiki społeczno-kulturowej; przeprowadzanie poszukiwania bagażu i opracowywanie reklamacji; znajdowanie możliwości rozwiązania problemu w sytuacjach konfliktowych; informowanie klientów na temat urządzeń i procedur związanych z bezpieczeństwem oraz na temat działań podejmowanych w przypadku sytuacji nadzwyczajnych; podejmowanie działań marketingowych; opracowywanie płatności i rozliczeń; opracowywanie skarg klientów; korzystanie z fachowego języka angielskiego; sprzedaż towarów i usług; wsparcie przy procesach zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w firmach operujących w przemyśle lotniczym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży: