Zawody w Polsce

W Polsce obowiązuje 🇵🇱 Rozporządzenie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Cz. U. poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Ta kategoria obejmuje następujące branże:

26) 🇵🇱 branża spedycyjno-logistyczna (SPL) załącznik nr 26 od strony 3460

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

29) 🇵🇱 branża transportu drogowego (TDR) załącznik nr 29 od strony 3887

30) 🇵🇱 branża transportu kolejowego (TKO) załącznik numer 30 od strony 3931

31) 🇵🇱 branża transportu lotniczego (TLO) załącznik nr 31 od strony 4054

32) 🇵🇱 branża transportu wodnego (TWO) załącznik nr 32 od strony 4105

Zawody w Niemczech

W Niemczech obowiązuje nowelizacja Ustawy o kształceniu zawodowym z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 1. April 2005). Cele, treść i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży: