PODSTAWOWE INFORMACJE:

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej przewidzianym na lata 2014-2020 i wspierającym różne obszary kształcenia – w tym edukację szkolną, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych oraz pozaformalną edukację młodzieży. Erasmus+ czerpie z osiągnięć innych europejskich programów, które wspierały edukację przez 25 lat. Więcej informacji o programie Erasmus+ można znaleźć tutaj: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

RODZAJ WSPARCIA:

W obszarze kształcenia zawodowego Program Erasmus+ udziela wsparcia w dwóch wymiarach:

 • MŁODZIEŻ: Osobom kształcącym się w danym zawodzie umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, a przy tym również poszerzenie umiejętności językowych poprzez udział w stażu/praktyce w przedsiębiorstwie lub centrum kształcenia zawodowego w innym kraju. Celem tego rodzaju wsparcia jest ułatwienie młodemu człowiekowi wejścia na rynek pracy bezpośrednio po ukończeniu nauki. Zadaniem szkoły/placówki kształcenia jest przygotowanie ucznia do wyjazdu za granicę poprzez organizację zajęć językowych oraz kulturowych, a program stażu/praktyki musi być zbieżny z programem kształcenia w danym zawodzie.
 • KADRA: Członkom kadry umożliwia podniesienie kompetencji, zdobycie nowej wiedzy i poznanie nowych metod w zakresie nauczania zawodu, a także podjęcie stałej współpracy z instytucjami kształcenia zawodowego za granicą. Osoby zajmujące się nauczaniem zawodu mają możliwość wzięcia udziału w kilku formach mobilności w ramach Programu Erasmus+, a są to:
  • praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • praktyki typu job shadowing oraz szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.
 • Składając wniosek szkoła (lub inna placówka) wysyłająca pracownika musi przedstawić plan rozwoju szkoły, zgodność działań projektowych z jej potrzebami oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału danego pracownika w projekcie. Celem jest tutaj nie tylko korzyść uczestnika wyjazdu, ale również całej instytucji (w tym uczniów, którzy stają się tym samym pośrednimi beneficjentami).

BENEFICJENCI

 • MŁODZIEŻ: staże i praktyki w ramach Programu Erasmus+ skierowane są do:
  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów szkół zawodowych i technicznych – w okresie 12 miesięcy od chwili ukończenia nauki.
 • KADRA: wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym skierowane są do:
  • nauczycieli, trenerów, opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
  • doradców zawodowych, osób zajmujących się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
  • osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego.

CZAS TRWANIA:

 • MŁODZIEŻ: staż lub praktyka może trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy
 • KADRA: wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy

ZASADY WNIOSKOWANIA:

 • wnioski o dofinansowanie projektów składane są raz w roku wyłącznie przez organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzące statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego; pozostałe organizacje mogą uczestniczyć w projekcie mobilności wyłącznie jako konsorcjum;
 • w obszarze kształcenia zawodowego jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach tego wniosku można zaplanować zarówno mobilność uczniów, jak i mobilność kadry nauczającej zawodu;
 • terminy składania wniosków można znaleźć pod tym adresem: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

ZASADY DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie projektu obejmuje:

 • koszty podróży
 • wsparcie indywidualne uczestnika
 • wsparcie organizacyjne placówki

Wysokość stawek wsparcia indywidualnego (wyrażoną w walucie Euro) można znaleźć pod tym adresem: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#stawki

Kwota dofinansowania zaakceptowanego projektu zależy od kilku czynników:

 • liczby i czasu trwania wnioskowanych okresów mobilności;
 • liczby okresów mobilności wnioskowanych w poprzednich latach i ich rezultatów;
 • jakości realizacji działań i zarządzania finansami – w sytuacji, gdy wnioskodawca w latach poprzednich otrzymał podobne dofinansowanie
 • całkowitego budżetu krajowego przyznanego na akcję w zakresie mobilności.

WIĘCEJ INFORMACJI: