Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należą:

🇵🇱 branża elektroenergetyczna  (ELE); załącznik nr 7, od strony 974

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży elektroenergetycznej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

 

🇵🇱 branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); załącznik nr 8 od strony 1128

 

🇵🇱 branża teleinformatyczna (INF); załącznik nr 28 od strony 3733

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Elektroniker/Elektronikerin – FR Automatisierungstechnik (Hw)  – elektronika – technologia automatyzacji
  • Zakres czynności: analizowanie systemów technicznych; mierzenie i analizowanie właściwości fizycznych w urządzeniach i sprzętach elektrycznych; rozpoznawanie i analizowanie błędów oraz podejmowanie stosownych działań; obsługa techniczna urządzeń i systemów; montowanie i instalowanie części, podzespołów, sieci i urządzeń; instalowanie i kontrola sterowników i regulatorów; projektowanie systemów technologii automatyzacji; programowanie; instalowanie i konfigurowanie systemów technologii automatyzacji; ustawianie parametrów, uruchamianie, kontrolowanie, konserwowanie i optymalizacja systemów technologii automatyzacyjnej; kontrola i ochrona danych osobowych i koncepcji bezpieczeństwa informacji; kontrola i ocena środków bezpieczeństwa urządzeń i sprzętów elektrycznych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach rzemiosła elektrotechnicznego i informatycznego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Elektroanlagenmonteur/Elektroanlagenmonteurin (IH) – monter instalacji elektrycznych
  • Zakres czynności: planowanie i przeprowadzanie realizacji zamówień; szykowanie i sprzątanie miejsca montażu; obróbka i łączenie części mechanicznych; montowanie przekaźników i podłączanie podzespołów; montowanie i instalowanie kombinacji przekaźników i rozdzielnic; montowanie systemów przewodów; instalowanie urządzeń elektrycznych oświetleniowych, dystrybuujących energię, kontrolujących i regulujących urządzenia elektryczne i maszyny; prowadzenie pomiarów i kontrola wyników; ustawianie i uruchamianie urządzeń elektrycznych; eliminowanie problemów w urządzeniach elektrycznych; dokumentacja materiałów, części zamiennych i badań technicznych; przyporządkowywanie zadań do specjalistów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakresie montażu, instalacji i konserwacji urządzeń elektrycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Elektroniker für Automatisierungstechnik/Elektronikerin für Automatisierungstechnik (IH) – elektronika technologii automatyzacji
  • Zakres czynności: analizowanie związków funkcyjnych i przebiegu procesów; programowanie i wspieranie systemów automatyzacji oraz ich zmian i rozszerzeń; instalowanie, konfigurowanie i ustawianie parametrów komponentów urządzeń, systemów operacyjnych, systemów magistrali i sieci; wykorzystywanie oprogramowań w celu zapisu, przesyłu i opracowywania danych pomiarowych oraz kontroli procesów, maszyn i produkcji; łączenie komponentów w złożone instalacje automatyzacyjne i integrowanie ich w podporządkowane systemy; przekazywanie systemów użytkownikom i wprowadzanie ich w ich użycie; nadzór, konserwacja i obsługa instalacji; regularne prowadzenie kontroli; optymalizacja obwodów sterujących; analizowanie niezgodności; korzystanie z programów testowych i systemów diagnostycznych; podejmowanie środków nadzwyczajnych i naprawianie urządzeń; pracowanie z anglojęzycznymi dokumentami; komunikacja w języku angielskim; przyporządkowywanie zadań do specjalistów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa; stosowanie się do przepisów.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u producentów sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, w zakładach instalacji elektrycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Elektroniker für Betriebstechnik/Elektronikerin für Betriebstechnik (IH) – elektronika – obsługa i konserwacja
  • Zakres czynności: tworzenie instalacji elektrycznych; opracowywanie zmian i poszerzeń instalacji; szykowanie i sprzątanie miejsca pracy i budowy; organizowanie produkcji urządzeń; nadzorowanie pracy usługodawców i innych zakładów; montowanie i instalacja systemów przewodów, receptorów i przewodów energetycznych włączając w to przewody zasilające; instalowanie i konfiguracja maszyn i układów napędowych oraz komponentów hydraulicznych i pneumatycznych; łączenie i okablowywanie rozdzielnic i systemów automatyki; programowanie i konfiguracja systemów; kontrolowanie funkcji i zabezpieczeń systemów; nadzorowanie i konserwacja instalacji; przeprowadzanie regularnego przeglądu; analizowanie błędów; podejmowanie środków nadzwyczajnych i naprawianie urządzeń; przekazywanie urządzeń, wdrażanie użytkowników i ich używanie oraz zapewnianie usług; pracowanie z anglojęzycznymi dokumentami; komunikacja w języku angielskim; przyporządkowywanie zadań do specjalistów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa; korzystanie z systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u producentów sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, w zakładach instalacji elektrycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme/Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme (IH) – elektronika – systemy infrastruktury i budynków
  • Zakres czynności: instalowanie, kontrola, optymalizacja i konserwacja infrastruktury technicznej budynków, tzn. systemów bezpieczeństwa, elektryfikacji, grzewczych i wentylacyjnych; diagnoza błędów, odbieranie komunikatów o błędach; naprawa uszkodzeń.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branżach nieruchomości, w zakładach specjalizujących się w instalacji sygnalizacji i oświetlenia drogowego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Elektroniker für Geräte und Systeme/Elektronikerin für Geräte und Systeme (IH) – elektronika – urządzenia i systemy
  • Zakres czynności: wsparcie deweloperów przy realizacji zleceń, analizie wymaganych funkcji i warunków technicznych oraz przy projektowaniu obwodów; montowanie, kontrolowanie i tworzenie dokumentacji urządzeń i systemów; instalowanie i konfiguracja programów; tworzenie układów i dokumentów produkcyjnych; przydzielanie i koordynacja zleceń związanych z zaopatrzeniem w części, materiały pomocnicze i środki produkcji w celu realizacji zleceń od klientów wewnętrznych i zewnętrznych; planowanie i nadzorowanie przebiegu produkcji; organizowanie pracy w zespole; konfiguracja, programowanie, optymalizacja i konserwacja maszyn produkcyjnych i kontrolnych; udział w analizie i optymalizacji procesów produkcji; kontrola i naprawa komponentów i urządzeń; praca z dokumentacją w języku angielskim; komunikacja w języku angielskim; przyporządkowywanie zadań do specjalistów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa; korzystanie z systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: paca w zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem, montowaniem i konserwacją systemów, urządzeń i komponentów elektronicznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Elektroniker für Informations- und Systemtechnik/Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik (IH) – elektronika – inżynieria systemów i technologii informatycznych
  • Zakres czynności: wspieranie deweloperów przy tworzeniu i realizowaniu rozwiązań dla klientów, analizowaniu potrzebnych funkcji, projektowaniu systemów i oprogramowania, wyborze mediów transmisji danych i komponentów oprogramowania i sprzętowych; montowanie i kontrolowanie komponentów sprzętowych; instalowanie i konfiguracja komponentów i urządzeń informatycznych; montowanie i konfiguracja czujników i urządzeń wykonawczych; instalowanie i konfiguracja systemów operacyjnych i sieci; tworzenie interfejsu użytkownika i okien dialogowych; tworzenie i dostosowywanie komponentów oprogramowania; programowanie interfejsów; instalowanie programów w systemach i rozwiązywanie problemów z kompatybilnością; integrowanie komponentów oprogramowania i sprzętowych; analizowanie problemów przy łączeniu komponentów oprogramowania i komponentów sprzętowych i szukanie rozwiązań; zbieranie i ocena wartości pomiarowych; testowanie komponentów w systemach w różnych warunkach technicznych; integrowanie systemów z dostępnymi systemami nadrzędnymi; zapewnianie wsparcia przy wystąpieniu niezgodności; analiza błędów; znajdowanie przyczyn niezgodności w systemachoraz analizowanie ich w celu zapewnienia jakości; wykorzystywanie oprogramowań testowych i systemów diagnostycznych; kontrola sygnałów w interfejsie; przeprowadzanie kontroli sieciowych; rozwiązywanie problemów poprzez dostosowanie do oprogramowania lub zmianę komponentów; praca z angielskojęzycznymi dokumentami i komunikacja w języku angielskim; przyporządkowywanie zadań do specjalistów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa; korzystanie z systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych zajmujących się tworzeniem i rozwijaniem systemów informatycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik/Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik (Hw, IH) – elektronika – maszyny i technologia napędów
  • Zakres czynności: analizowanie układów napędowych i systemów maszyn; prowadzenie pomiarów i ocena właściwości maszyn elektrycznych i układów napędowych; rozpoznawanie błędów i podejmowanie odpowiednich środków; montowanie i naprawa części i podzespołów mechanicznych; tworzenie uzwojeń; instalowanie, okablowywanie i podłączanie elektrycznych układów napędowych oraz systemów produkcji i magazynowania energii; instalowanie i uruchamianie sterowników analogowych i cyfrowych; integracja maszyn i urządzeń z systemami informatycznymi; konserwacja i naprawa elektrycznych układów napędowych oraz systemów produkcji i magazynowania energii; przeprowadzanie komunikacji firmowej i technicznej oraz przetwarzania informacji; planowanie i organizacja pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia; kontrola i stosowanie się do polityki ochrony informacji i danych osobowych; kontrola i ocena środków ochronnych dla urządzeń i sprzętów elektrycznych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przemyśle elektrycznym, w zakładach zajmujących się wytwarzaniem, naprawą i kontrolą maszyn, napędów i systemów elektrycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachinformatiker/Fachinformatikerin – FR Anwendungsentwicklung (IH) – informatyk/informatyczka – tworzenie aplikacji
  • Zakres czynności: projektowanie i tworzenie wysokiej jakości aplikacji zgodnie z potrzebami klienta; obsługa systemów informatycznych; stosowanie rozwiązań pamięci masowej; programowanie rozwiązań programowych; planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie zadań we współpracy z procesami wewnętrznymi i biznesowymi; informowanie klientów i doradzanie im; ocena systemów informatycznych i rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów; projektowanie, tworzenie i ocena rozwiązań informatycznych; podejmowanie i dokumentacja środków zapewnienia jakości; wdrażanie, integrowanie i kontrola środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych; świadczenie usług i wykonywanie zamówień.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży informatycznej, a także we wszystkich sektorach gospodarki i służby cywilnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Fachinformatiker/Fachinformatikerin – FR Systemintegration (IH) – informatyk/informatyczka – integracja systemów
  • Zakres czynności: projektowanie, tworzenie, administrowanie i prowadzenie systemów informatycznych; instalowanie i konfiguracja sieci; stosowanie rozwiązań pamięci masowej; programowanie rozwiązań programowych; planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie zadań we współpracy z procesami wewnętrznymi i biznesowymi; informowanie klientów i doradzanie im; ocena systemów informatycznych i rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów; projektowanie, tworzenie i ocena rozwiązań informatycznych; podejmowanie i dokumentacja środków zapewnienia jakości; wdrażanie, integrowanie i kontrola środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych; świadczenie ułsug i wykonywanie zamówień.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży informatycznej, a także we wszystkich sektorach gospodarki i służby cywilnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Informationselektroniker/Informationselektronikerink (Hw) – elektronika informatyczna
  • Zakres czynności: analizowanie i zabezpieczanie systemów technologii informacyjnych i komunikacyjnych; prowadzenie pomiarów i ocena wartości w systemach; planowanie i projektowanie przebiegu pracy; montowanie, instalowanie i integracja systemów; konfiguracja, uruchamianie, oddawanie do użytku, instalowanie, programowanie, optymalizowanie i testowanie oprogramowań; obsługa i administracja; wdrażanie i integracja polityki ochrony informacji i danych osobowych; konserwacja; naprawa, obsługa i optymalizacja; przeprowadzanie komunikacji firmowej i technicznej oraz przetwarzania informacji; planowanie i organizacja pracy; podejmowanie środków zapewnienia jakości; doradzanie klientom i oferowanie im wsparcia; kontrola i stosowanie się do polityki ochrony informacji i danych osobowych; kontrola i ocena środków ochronnych dla urządzeń i sprzętów elektrycznych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach elektrycznych i informatycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Industrieelektriker/Industrieelektrikerin – FR Betriebstechnik (IH) – elektryka przemysłowa – obsługa i konserwacja
  • Zakres czynności: instalowanie, uruchamianie i obsługa systemów i urządzeń elektrycznych oraz przeprowadzanie prac konserwacyjnych; obróbka, montowanie i łączenie komponentów mechanicznych i wyposażenie elektrycznego; kontrola i analiza funkcji i systemów elektrycznych; ocena bezpieczeństwa i testowanie funkcji; ocena bezpieczeństwa urządzeń i wyposażenia elektrycznego; podejmowanie środków zapewnienia jakości; stosowanie się do przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ekonomiczności; dokumentacja danych produkcji i koordynacja ze wcześniejszymi i późniejszymi etapami pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w różnych obszarach produkcyjnych gospodarki, w szczególnowści w przemyśle elektrycznym i metalurgicznym, w przemyśle motoryzacyjnym, przy budowie maszyn i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej sektora energetycznego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Industrieelektriker/Industrieelektrikerin – FR Geräte und Systeme (IH) – elektryka przemysłowa – urządzenia i systemy
  • Zakres czynności: tworzenie i uruchamianie części, urządzeń i systemów elektronicznych zgodnie z potrzebami klienta; obróbka i łączenie części mechanicznych i środków produkcji; kontrola i analiza funkcji i systemów elektrycznych; ocena bezpieczeństwa i testowanie funkcji systemów elektrycznych, części i urządzeń; instalowanie i konfiguracja systemów informatycznych oraz podejmowanie środków zapewnienia jakości; stosowanie się do przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ekonomiczności; dokumentacja danych produkcji i koordynacja ze wcześniejszymi i późniejszymi etapami pracy.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży elektrycznej (produkcja) i w branży informatycznej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/Informations- und Telekommunikationssystem-Elektronikerin (IH)
 • 🇩🇪 Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau (IH)
 • 🇩🇪 IT-System-Elektroniker/IT-System-Elektronikerin (IH) [in Kraft ab 01.08.2020] – elektronika systemów informatycznych
  • Zakres czynności: instalowanie i konfiguracja urządzeń i systemów informatycznych; instalowanie infrastruktur sieciowych i systemów transmisji; planowanie i przygotowywanie oraz podejomwanie środków serwisowych i naprawczych dla urządzeń i systemów informatycznych oraz ich infrastruktury; wykonywanie zamówień i wspieranie użytkowników w korzystaniu z urządzeń i systemów informatycznych oraz ich infrastruktury, w bezpieczeństwie informatycznym i w ochronie danych osobowych w systemach informatycznych, w infrastrukturach sieciowych i systemach transmisji; instalowanie systemów informatycznych, urządzeń i środków produkcji, podłączanie ich do zasilania oraz kontrola ich bezpieczeństwa; planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie zadań we współpracy z procesami wewnętrznymi i biznesowymi; informowanie klientów i doradzanie im; ocena systemów informatycznych i rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów; projektowanie, tworzenie i ocena rozwiązań informatycznych; podejmowanie i dokumentacja środków zapewnienia jakości; wdrażanie, integrowanie i kontrola środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w branży informatycznej, a także we wszystkich sektorach gospodarki i służby cywilnej
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mathematisch-technischer Softwareentwickler/Mathematisch-technische Softwareentwicklerin (IH) – matematyczno-techniczna inżynieria oprogramowania
  • Zakres czynności: wykorzystywanie modeli matematycznych do rozwiązywania problemów informatycznych, technicznych, ścisłych i gospodarczych; analizowanie problemów; tworzenie i formułowanie sformalizowanego opisu modeli w zakresie rozwoju oprogramowania; opracowywanie i realizacja kompleksowych, zorientowanych obiektowo systemów oprogramowania; tworzenie dokumentacji systemu i użytkownika oraz procesu rozwoju oprogramowania; tworzenie i stosowanie programistycznych czynności matematycznych oraz algorytmów; kooperacja ze specjalistami przy interpretacji matematycznej i prezentowaniu wyników; planowanie i podejmowanie środków zapewnienia jakości; wykorzystywanie popularnych zasad i metod badania oraz adekwatne wykorzystanie narzędzi testowych; fachowa komunikacja w związku z problemami matematycznymi; współpraca w interdyscyplinarnym zespole; wykorzystywanie metod zarządzania projektem; doradzanie i wdrażanie użytkowników.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach różnego rodzaju i różnej wielkości, jak np. w podmiotach gospodarczych, w instytucjach badawczych, w centrach danych i w szkołach wyższych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Mechatroniker für Kältetechnik/ Mechatronikerin für Kältetechnik (Hw, IH) – mechatronika chłodnictwa
  • Zakres czynności: montowanie i oddawanie do użytku instalacji, systemów oraz części techniki chłodniczej i klimatyzacji; instalowanie elektrotechnicznych i elektrycznych podinstalacji; przeprowadzanie środków izolacyjnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed korozją; programowanie urządzeń regulacyjnych, sterowniczych i pomiarowych; przeprowadzanie kontroli funkcji i bezpieczeństwa oraz naprawa instalacji, systemów i części techniki chłodniczej i klimatyzacji; optymalizacja klimatyzacji i urządzeń chłodniczych pod kątem ekonomicznym i ekologicznym; demontaż urządzeń, systemów i części techniki chłodniczej i klimatyzacji; dostarczanie czynników chłodzących, chłodziwa i olejów chłodniczych do ponownego użycia lub pozbycie się ich w sposób przyjazny środowisku.
  • Obszary działalności zawodowej: praca przy montażu, przebudowie i naprawie urządzeń technologii chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzacji
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Mechatroniker/Mechatronikerin (IH) – mechatronika
  • Zakres czynności: planowanie i kontrola przebiegu pracy; obróbka części mechanicznych; łączenie części i podzespołów w systemach mechatronicznych; instalowanie komponentów i podzespołów elektrycznych; prowadzenie pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych; instalowanie i testowanie części oprogramowania i sprzętu; wbudowywanie i kontrola sterowników; programowanie systemów mechatronicznych; łączenie części i podzespołów maszyn i systemów; montowanie i demontowanie maszyn, systemów i urządzeń; transport i zabezpieczenie; kontrola i konfiguracja funkcji systemów mechatronicznych; oddawanie do użytku, obsługa i naprawa systemów mechatronicznycho; wprowadzanie użytkowników w ich używanie oraz zapewnienie usług serwisowych; praca z angielskojęzycznymi dokumentami i komunikacja w języku angielskim; korzystanie z systemów informatycznych w procesach zdigitalizowanych; stosowanie się do przepisów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
  • Obszary działalności zawodowej: praca u operatorów systemów, w zakresie serwisu oraz u usługodawców w różnych branżach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Systemelektroniker/Systemelektronikerin (Hw)