Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją powołaną w 1991 roku z inicjatywy rządów Polski i Niemiec. Od lat inicjuje, dofinansowuje i wspiera merytorycznie różne projekty, które umożliwiają młodym obywatelom Polski i Niemiec spotkanie się, poznanie i współpracę. Wśród wspieranych przez PNWM projektów znajdują się projekty o charakterze zawodowym.

PRAKTYKI I HOSPITACJE

Dotacje do praktyk w Niemczech

PNWM dotuje indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży służące orientacji zawodowej, przygotowaniu oraz kształceniu zawodowemu. PNWM przyznaje dofinansowanie niezależnie od branży: wspiera zarówno pielęgniarki, piekarzy, jak i ekonomistów.

Grupa docelowa

 • polscy i niemieccy uczniowie szkół zawodowych lub innych szkół, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki;
 • studenci i młodzi pracownicy z obu krajów do 26. roku życia.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o dotację PNWM można złożyć online, w portalu OASE.
 • Jako „Rodzaj projektu” należy zaznaczyć podpunkt „Praktyka”.
 • Wniosek składa praktykant (jego pracodawca bądź reprezentująca go organizacja) wspólnie z placówką przyjmującą.
 • Szczegółowe informacje na temat składania wniosków  znajdują się na stronie PNWM w zakładce WNIOSKI.

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest niemiecka szkoła

Jeśli po stronie niemieckiej gospodarzem i organizatorem projektu jest szkoła, obowiązują następujące zasady:

 • Pobyt służy orientacji lub edukacji zawodowej, a nie działalności zarobkowej;
 • Czas trwania praktyki wynosi min. cztery dni i maks. trzy miesiące;
 • Górna granica wieku praktykantów to 26 lat.

Pytania dot. praktyk szkolnych należy kierować do referatu wspierania wymiany szkolnej w Warszawie.

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest instytucja pozaszkolna

W przypadku praktyk, które organizują inne instytucje (nie szkoła niemiecka!) obowiązują następujące zasady:

 • Pobyt służy doskonaleniu zawodowemu, a nie działalności zarobkowej;
 • Czas trwania praktyki wynosi min. miesiąc i maks. trzy miesiące;
 • Górna granica wieku praktykantów to 26 lat;
 • Wyjazd nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów;
 • W jednym zakładzie mogą pracować maksymalnie dwaj praktykanci z Polski, których pobyt dofinansowuje PNWM.

Pytania dot. tego rodzaju praktyk należy kierować do referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie.

Dotacje do hospitacji

 • Grupą docelową są nauczyciele, pracownicy stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji.
 • Są to indywidualne pobyty w kraju sąsiada, które mogą trwać do 3 miesięcy i służą zapoznaniu się z codzienną pracą instytucji partnerskiej.
 • W hospitacjach mogą brać udział osoby powyżej 26 roku życia.
 • Tematyka wyjazdu musi być związana z międzynarodową wymianą młodzieży lub dotyczyć pracy z młodzieżą.

Informacja na temat wspierania praktyk bez udziału grupy partnerskiej w programie

PNWM_Wsparcie_projektow_zawodowych

PNWM_Wsparcie_projektow_zawodowych

Małe projekty „4×3 – prosta sprawa!”

„4×3 – prosta sprawa!” umożliwia dotowanie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych.

„4×3″ oznacza w tym wypadku kwotę 3333 zł, która obejmuje dotację PNWM w wysokości maks. 3000 zł oraz wkład własny w wysokości min. 333 zł (tj. min. 10% kosztów).

Przykładami typowych projektów „4×3″ są:

 • koncerty,
 • wystawy,
 • publikacje dla młodzieży.

Więcej o 4×3 prosta sprawa