Zawody w Polsce

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Polsce oraz dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa 🇵🇱 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 991). Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Do tej kategorii należy:

🇵🇱 branża opieki zdrowotnej (MED); załącznik nr 20 od strony 2521

Załącznik zawiera podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przy porządkowanych do branży opieki zdrowotnej, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwabranżowego:

Zawody w Niemczech

Podstawę prawną kształcenia zawodowego w Niemczech stanowi Berufsbildungsgesetz (Ustawa o kształceniu zawodowym). Dostępna jest w zaktualizowanej wersji z dnia 1.01.2020 w języku niemieckim 🇩🇪 Berufsbildungsgesetz (BBiG) oraz angielskim The new Vocational Training Act.

Cele, zakres i wymagania egzaminacyjne dotyczące kształcenia w poszczególnych zawodach są określone w regulaminach kształcenia zawodowego (Ausbildungsordnungen). Są one opracowywane przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung) wspólnie z ekspertami i wydawane przez właściwe ministerstwa federalne w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

Kliknięcie na link z nazwą zawodu powoduje przeniesienie do opisu zawodu na stronie Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

 • 🇩🇪 Augenoptiker/Augenoptikerin (IRz) – optyk/optyczka
  • Zakres czynności: korekcja wad wzroku przy pomocy soczewek korekcyjnych; doradzanie klientom przy wyborze okularów i szkieł kontaktowych; dobór soczewek zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami; informowanie klientów na tema wpływu soczewek korekcyjnych na proces widzenia; ręczna i maszynowa obróbka materiałów, zwłaszcza ze szkła, metalu i tworzywa sztucznego; obróbka i oprawianie soczewek; anatomiczne i optyczne dopasowywanie okularów; modyfikowanie i naprawa okularów; informowanie na temat użycia soczewek korekcyjnych; przeprowadzanie prac administracyjnych; udział w księgowości; doradzanie klientom.
  • Obszary działalności zawodowej: praca  w zakładach branży optycznej oraz w przemyśle optycznym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Chirurgiemechaniker/Chirurgiemechanikerin (IRz) – mechania chirgurgiczna
  • Zakres czynności: wytwarzanie instrumentów medyczno-chirurgicznych i kosmetycznych, implantów i urządzeń medycznych, ich konserwacja i naprawa.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w przedsiębiorstwach rzemieślniczych technologii medycznej oraz w zakładach przemysłowych wytwarzających instrumenty medyczne
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Feinoptiker/Feinoptikerin (IRz) – optyk/optyczka precyzyjny/a
  • Zakres czynności: wytwarzanie szklanych lub innych elementów urządzeń optycznych pojedyńczo i seryjnie oraz montowanie ich.
  • Obszary działalności zawodowej: praca przy wytwarzaniu wyrobów optycznych, fotograficznych i precyzyjnych, a także w handlu detalicznym
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
 • 🇩🇪 Hörakustiker/Hörakustikerin (IRz) – protetyk/protetyczka słuchu
  • Zakres czynności: określanie i ocenianie indywidualnego profilu uwagi słuchowej poprzez przeprowadzenie wywiadu lekarskiego; przyporządkowanie istniejących i wykrytych wyników oraz identyfikacja potrzeb słuchowych; przeprowadzanie i ocena badań audiologicznych i otoskopicznych, biorąc pod uwagę anatomiczne i patologiczne cechy pacjentów, wyniki audiometrii oraz dodatkowe pomiary; doradzanie pacjentom pod kątem zaopatrzenia w aparat słuchowy, system wspomagający oraz dodatkowe pomoce uwzględniając indywidualne potrzeby oraz treningi, taktyki, szumy w uszach, implanty, indywidualną ochronę słuchu i dodatkowy osprzęt; tworzenie trójwymiarowych obrazów ucha zewnętrznego uwzględniając cechy psychologiczne, anatomiczne, patologiczne, akustyczne, techniczne i kosmetyczne; wytwarzanie tworzywa otoplastycznego i indywidualnej ochrony słuchu uwzględniając cechy anatomiczne, patologiczne, akustyczne, techniczne i kosmetyczne; wybór aparatów słuchowych, systemów wspomagających oraz dodatkowych pomocy i akcesoriów; obróbka i dostosowanie aparatów słuchowych, systemów wspomagających oraz dodatkowych pomocy zgodnie z indywidualnym profilem uwagi słuchowej; dokładne dopasowanie pod kątem indywidualnego profilu słuchowego poprzez implementację i ocenę oraz wprowadzenie pacjentów do korzystania z przyrządu; opieka nad pacjentami i podejmowanie środków rehabilitacyjnych, zwłaszcza poprzez stałą kontynuację opieki audiologicznej oraz korzystanie z systemów pomocy słuchowej oraz treningu komunikacji; przeprowadzanie działań serwisowych i naprawczych aparatów słuchowych, systemów wspomagających oraz dodatkowych pomocy i akcesoriów; organizowanie i prowadzenie procesów biznesowych i rozliczeniowych.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w zakładach z bliskim kontaktem z pacjentami i klientami
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Orthopädieschuhmacher/Orthopädieschuhmacherin (IRz) – szewc/szewczka ortopedyczny/a
  • Zakres czynności: tworzenie ortopedycznych butów na miarę; modelowanie i tworzenie części; tworzenie wkładek do butów, butów wewnętrznych, ortez i protez, a także środków uciskowych; mierzenie stóp i nóg oraz korzystanie z manualnych i cyfrowych technik przekształcania; mierzenie i dopasowywanie gotowych elementów obuwia; korygowanie i konserwowanie ortopedycznych środków pomocniczych; wsparcie i doradzanie pacjentom i klientom; rejestrowanie ortopedycznych patologii/stanów klinicznych; opracowywanie dokumentów technicznych i ustalanie przebiegu pracy; określanie kosztów pomocy i usług ortopedycznych; podejmowanie środków pielęgnacji stóp; ocenianie jakości produktów; podejmowanie środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w specjalistycznych, ortopedycznych zakładach szewskich, w klinikach i w placówkach opiekuńczych, w warsztatach, we współpracy z lekarzami, terapeutami i pacjentami
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪  Orthopädietechnik-Mechaniker/Orthopädietechnik-Mechanikerin – SP Prothetik, – SP Individuelle Orthetik, – SP Individuelle Rehabilitationstechnik (IRz) – mechanika technologii ortopedycznej – SP Prostetyka, – SP Indywidualne wkładki ortopedyczne, – SP Indywidualna technologia rehabilitacji
  • Zakres czynności: projektowanie, tworzenie i dopasowywanie środków ortopedycznych do pacjentów biorąc pod uwagę cechy anatomiczne, fizjoloficzne, biomechaniczne i patologiczne; ortopedyczna opieka i wsparcie dla pacjentów; mierzenie, formowanie i modelowanie części ciała; dopasowywanie gotowych i indywidualnie przygotowanych pomocy w zakresie bandaży, pończoch uciskowych, stomii, nietrzymaniu moczu i odleżyny; konserwowanie protez, ortez i urządzeń rehabilitacyjnych; planowanie i organizowanie przebiegu pracy, biorąc pod uwagę prawne i specjalstyczne przepisy i normy; wykorzystywanie technik informacji i komunikacji, biorąc pod uwagę ochronę danych pacjentów; podejmowanie środków zapewnienia jakości.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w warsztatach ortopedycznych i rehabilitacyjnych, w placówkach opiekuńczych i w szpitalach
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Kaufmann im Gesundheitswesen /Kauffrau im Gesundheitswesen (IPH)  – specjalista handlowy/specjalistka handlowa ds. opieki zdrowotnej
  • Zakres czynności: stosowanie się do przepisów socjalnych i sanitarnych; organizowanie procesów organizacyjnych i administracyjnych; korzystanie z systemów informacji i komunikacji; udział w rozwoju i opracowywaniu koncepcji oferty usług; obserwowanie rynku i opracowywanie koncepcji marketingu; praca zorientowana na zespół i klienta; informowanie i doradzanie klientom; korzystanie z metod planowania i nadzorowania pracy; opracowywanie operacji systemu księgowego i przeprowadzanie kalkulacji;  udział w ustalaniu budżetu na podstawie różnych źródeł finansowania; rozliczanie usług kasy chorych i innych płatników, używanie przy tym systemów dokumentacji; opracowywanie i ocena środków zapewnienia jakości; opracowywanie procesów raportowania; tworzenie, ocenianie i prezentowanie statystyk; opracowywanie transakcji; określanie zapotrzebowania na niezbędne materiały, produkty i usługi; pozyskiwanie materiałów i zarządzanie nimi.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w szpitalach, placówkac opieki zdrowotnej, placówkach rehabilitacyjnych, w kasach chorych oraz w usługach medycznych, organizacjach i związkach lekarskich, w gabinetach lekarskich, w służbach ratowniczych i w organizacjach charytatywnych lub dobroczynnych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Zahntechniker/Zahntechnikerin (IRz) – technik/techniczka dentystyczny/a
  • Zakres czynności: tworzenie i naprawa protez, koron i mostów stomatologicznych w produkcji jednostkowej, analogowej i cyfrowej; tworzenie i naprawa urządzeń terapeutycznych i ortodontycznych; tworzenie elementów złącznych, wsporników, elementów nośnych protez; obróbka różnych materiałó używanych w stomatologii; przeprowadzanie indywidualnego doboru koloru zębów; odpowiednia obróbka materiałów farbujących zęby; doradzanie na temat materiałów oraz możliwości technicznych i estetycznych; mierzenie, analizowanie i obróbka modeli szczęki – analogowo i digitalnie; przeprowadzanie działań przygotowujących do nawigowanej implantacji; wypełnianie zębów i określonych tkanek; komponowanie materiałów używanych w stomatologii; podejmowanie działań zapewnienia jakości i dokumentowanie ich zgodnie z przepisami prawnymi
  • Obszary działalności zawodowej: praca w komercyjnych laboratoriach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych, w klinikach stomatologicznych lub w zakładach przemysłu stomatologicznego
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 • 🇩🇪 Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter/Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (Freie Berufe) – pracownik handlowy/pracowniczka handlowa sektora farmaceutycznego (wolne zawody)
  • Zakres czynności: zamawianie i kupowanie leków i innych towarów dostępnych w aptekach, biorąc pod uwagę aspekty prawne i ekonomiczne; przechowywanie asortymentu apteki, uwzględniając przepisy prawne i specyfikę produktu; kontrolowanie i dbanie o zapasy, optymalizowanie logistyki magazynowej; wykorzystywanie odpowiedich dla aptekarstwa systemów informacji i komunikacji; ustalanie i kalkulowanie cen; przeprowadzanie rozliczeń; realizacja płatności; wykonywanie działań kontrolnych i kierowniczych;  wykonywanie czynności zgodnie z regulaminem apteki oraz przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji; tworzenie i dbanie o relacje z klientami i partnerami; planowanie, przeprowadzanie i ocenianie działań marketingowych; prezentowanie towarów i leków dostępnych w aptece; planowanie i podejmowanie środków zapewnienia jakości; prowadzenie rozmów w celu doradztwa lub sprzedaży produktów; oferowanie usług dostępnych w aptece.
  • Obszary działalności zawodowej: praca w aptekach, aptekach szpitalnych, w przemyśle i handlu farmaceutycznym, w kasach chorych, w towarzystwach farmaceutycznych
  • 🇩🇪 Opis zawodu ze zdjęciami
  • 🇩🇪 Film prezentujący zawód
 •  🇩🇪 Pharmakant/Pharmakantin (IH) –  farmaceuta/farmaceutka

Materiały do nauki i dalsze informacje dotyczące tej branży:

 • 🇩🇪 eVideo Pflege (opieka) – cyfrowe narzędzie do nauki stworzone przez ARBEIT UND LEBEN DGB/VHS Berlin-Brandenburg e. V. przedstawia umiejętności typowe dla tego miejsca pracy